Behandelaanbod Zaanstreek – Waterland

Sagesse Jeugdhulp biedt gecontracteerde jeugdhulp Segment B in de volgende gemeenten: Edam- Volendam, Zaanstad,, Wormerveer, Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Purmerend. Hieronder leest u het aanbod per zorgprofiel.

Jeugdige met psychosociale problemen en problematische relaties tussen ouders

Behandeling is gericht op het verbeteren van psychosociaal functioneren jeugdige en verbeteren van gezinscommunicatie. Jeugdigen en gezinnen kunnen zich aanmelden met de volgende problematiek:

 • Aandachtstekort
 • (V)echtscheiding
 • Hechtingsproblemen
 • Spanning Thuis
 • Traumatische ervaring

Beoogde Resultaat

De ouders beschikken over toereikende opvoedvaardigheden, om op eigen kracht de ontwikkeling van hun kind(eren) positief aan te sturen en te stimuleren. De ouders zijn eensgezind over de aanpak en zijn instaat tot afstemming, onverlet hun eigen opvoedstijl en eventuele echtscheidingssituatie. De jeugdige functioneert leeftijd adequaat thuis, op school en buitenshuis. 


Jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders die problemen ervaren met opvoeden

De behandeling is gericht op het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden ouders en behandelen van kinds eigen problematiek.  Jeugdigen en gezinnen kunnen zich aanmelden met de volgende problematiek:

 • Aandachttekort
 • Gedragsproblemen
 • Hechtingsproblemen
 • Middelengebruik / verslaving
 • Migratieproblematiek
 • Radicalisering
 • Traumatische ervaring

Beoogde resultaat

• De ouders beschikken over toereikende opvoedvaardigheden, om op eigen kracht de ontwikkeling van hun kind(eren) positief aan te sturen en te stimuleren.
•  De ouders werken als ouders goed samen in de opvoeding van hun kinderen
• De ontwikkeling en het gedrag van de jeugdige laat positief herstel zien thuis, op school en buitenshuis


Jeugdige met ouders met een ziekte of beperking

De behandeling is gericht op het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden van ouders met een beperking. Jeugdigen en gezinnen kunnen zich aanmelden met de volgende problematiek

 • Langdurig lichamelijk zieke ouder
 • Mantelzorglast

Beoogde Resultaat
• De ouder(s) doet wat in zijn vermogen ligt in de opvoeding van zijn kind(eren). Het netwerk om het gezin ondersteunt waar dit nodig is.
•  De jeugdige functioneert leeftijdsadequaat, thuis, op school en buitenshuis. Hij zit goed in zijn vel. Hij heeft steunfiguren om zich heen, waar hij terecht kan om zijn emoties over de gezinssituatie te delen.


Jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische problemen met ouders met psychi(atri)sche problemen

De behandeling is gericht op het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden voor ouders met eigen problematiek. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan de jeugdige bij zijn ontwikkeling. Jeugdigen en gezinnen kunnen zich aanmelden met de volgende problematiek:

 • Gedragsproblemen
 • Migratie problematiek

Beoogde resultaat
• De ouder(s) staat in zijn eigen kracht als opvoeder(s), onverlet de persoonlijke problemen en beperkingen. Om het gezin is een steunend netwerk aanwezig, dat bijspringt en aanvult waar en wanneer dit nodig is. Daar waar dit niet haalbaar is gebleken, is er voor de jeugdige een veilige en stimulerende opvoedsituatie gevonden.
•  De ontwikkelings- , gedrags- en emotionele problemen zijn grotendeels verdwenen en de jeugdige kan zich weer leeftijdsadequaat ontwikkelen binnen zijn mogelijkheden thuis, op school en buitenshuis. De jeugdige voelt zich weer beter in zijn vel.


Jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kind factoren (psychiatrisch en/of somatisch)

Behoefte De behandeling is gericht op het verminderen van problematiek en verbeteren van het functioneren van de jeugdige. De jeugdige kan aangemeld worden met de volgende problematiek

 • Aandachttekort
 • Autisme / pervasieve ontwikkelingsstoornis
 • Angststoornissen
 • Depressie
 • Eetstoornis
 • Gedragsproblemen
 • Trauma

Beoogde resultaat

• De kind factoren zijn dusdanig beïnvloed dat de jeugdige zich zo leeftijdsadequaat mogelijk ontwikkelt en functioneert, gebruik makend van zijn sterke kanten.
•  De lijdensdruk van de jeugdige is sterk verminderd, hij voelt zich prettig in zijn leefomgeving.
• Ouders en andere betrokkenen hebben inzicht in de kind eigen factoren van de jeugdige, weten zijn gedrag te hanteren en zijn ontwikkeling optimaal te stimuleren (versterking eigen kracht ouders).


Jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische problemen binnen multi probleem gezinnen

De behandeling is gericht op het leren van vaardigheden en verbeteren van functioneren van de jeugdig, rekening houdend met de eigen problematiek van de ouders. Jeugdige en gezinnen kunnen zich aanmelden met de volgende problematiek:

 • Ernstige voedings- of slaapproblemen bij jeugdige
 • Gedragsproblemen
 • Hechtingsproblemen
 • Huiselijk geweld
 • Middelengebruik / verslaving
 • Migratieproblematiek
 • Multi problem gezin
 • Ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen
 • Onverwerkt trauma
 • Psychische problematiek ouder(s)

Beoogde resultaat
• De ouders hebben regie over de opvoeding van hun kinderen weer in handen genomen en weten waar ze terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Er is een steunend netwerk om het gezin heen aanwezig.
•  Er is een plan in uitvoering voor alle problemen die zich in de gezinssituatie voordoen. Alle betrokken zorgverleners voeren samen met de ouders dit plan in samenhang uit.
• Door de gezamenlijke aanpak zijn de problemen van de jeugdige verminderd en functioneert hij beter thuis, op school en buitenshuis. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zijn sterke kanten. De jeugdige maakt een gezonde positieve en veilige ontwikkeling door binnen zijn vermogen waarin acceptatie van blijvende kind problematiek een onderdeel kan zijn.
•  De ouders beschikken over toereikende en bij jeugdige passende opvoedvaardigheden, om op eigen kracht en eigen regie de ontwikkeling van hun kind(eren) positief aan te sturen en te stimuleren.
• De ouders werken als ouders goed samen in de opvoeding van hun kinderen. En maken gebruik van een goed steunnetwerk.


Jeugdigen met een verstandelijke beperking

De begeleiding en behandeling hangt samen met een verstandelijke beperking.

Beoogde resultaat
•  De ouders hebben goed zicht op de sterke kanten en de beperkingen van hun kind en hoe dit van invloed is op zijn ontwikkeling. Zij weten hoe zij hun kind kunnen stimuleren in zijn ontwikkeling en welke opvoedkundige aanpak effectief is. Zij weten waar zij ondersteuning kunnen vinden om overbelasting te voorkomen.
• De jeugdige weet indien mogelijk, waar zijn sterke kanten liggen en beseft dat hij beperkingen heeft. Hij functioneert overeenkomstig zijn mogelijkheden thuis, op school en buitenshuis. Hij voelt zicht goed in zijn vel en heeft een reëel toekomstbeeld voor ogen. Hij voelt zicht prettig in zijn leefomgeving.


Jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen met een verstandelijke beperking

De begeleiding en behandeling zijn gericht op verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Gezinnen en jeugdigen kunnen zich aanmelden met de volgende problematiek:

 • Gedragsproblemen bij jeugd met een verstandelijke beperking
 • Risico op de draagkracht-draaglast verhouding van ouders

Beoogde resultaat
• De klachten die samenhangen met de beneden gemiddelde intelligentie in combinatie met de ontwikkelings- en gedragsproblemen, zijn verminderd.
• Er is sprake van minder lijdensdruk en herstel van functioneren, thuis en buitenshuis.
• De jeugdige weet, indien mogelijk, waar zijn sterke kanten liggen en maakt daar gebruik van. Hij voelt zich prettig in zijn leefomgeving.
•  De ouders beschikken over kennis en opvoedkundige vaardigheden die nodig zijn om de ontwikkeling positief te stimuleren. Zij weten waar zij ondersteuning kunnen vinden om overbelasting te voorkomen.


Jonge kinderen van 0-6 jaar en hun gezin die gezien hun leeftijd en de complexiteit van de problematiek specifieke kennis, procesdiagnostiek en specifieke ouder/kind interventies behoeven.

Behandeling is gericht op het leren van vaardigheden en verbeteren functioneren voor 0-6 jarige binnen het gezin. Rekening houdend met verminderen van eigen problematiek ouders en waarborgen veiligheid van het jonge kind. 

Beoogde resultaat
Het jonge kind maakt een gezonde positieve en veilige ontwikkeling door binnen het vermogen van het kind, waarin acceptatie van blijvende kindproblematiek een onderdeel kan zijn. De ouders beschikken over toereikende en bij het kind passende opvoedvaardigheden, om op eigen kracht en eigen regie de ontwikkeling van hun kind(eren) positief aan te sturen en te stimuleren. De ouders werken als ouders goed samen in de opvoeding van hun kinderen. En maken gebruik van een goed steunnetwerk. Zowel leerkrachten en groepsleidsters weten hoe zij optimaal het kind kunnen stimuleren in de ontwikkeling. De ontwikkeling en het gedrag van het jonge kind laat positief herstel zien thuis, op het kinderdagverblijf, de voorschool op school en buitenshuis.


Telefoon

010-3130941
Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00
:00

Contact

info@sagessejeugdhulp.nl
aanmeldingen@sagessejeugdhulp.nl


Capelle a/d IJssel

Lylantse plein 1
2908 LH Capelle aan den Ijssel

Zaanstreek

Heijermansstraat 143a
1502 DJ Zaanstad

Dordrecht

Burgemeester de Raadsingel 49-71
3311 JG Dordrecht