Behandelaanbod Zuid-Holland Zuid

Sagesse Jeugdhulp biedt gecontracteerde zorg in de volgende gemeenten: Dordrecht, Gorinchem, Alblasserdam, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Molenlanden, Hoekse waard & Hardinxveld- Giesendam. Ons behandelaanbod in deze regio bestaat uit generalistische Basis GGZ, Ambulante Jeugdhulp en diagnostiek

De Basis GGZ is gericht op behandelen van lichte tot ernstige, psychische problematiek. De behandeling is gebaseerd op een protocollaire behandelaanpak en bestaat uit maximaal 10 behandelsessies. Binnen de basis GGZ kunnen sessies aangeboden worden in vorm van face-to-face gesprekken, E-health behandeling, een kortdurende oudertraining waardoor ouders nieuwe kennis opdoen, gespecialiseerde behandelingen (zoals EMDR en CGT) en psycho-educatie. Onderstaand vindt u een overzicht met redenen waarvoor u uw kind zou kunnen aanmelden.


Enkelvoudig trauma

Stemmings-

klachten

Angstklachten

Dwangklachten

Gedrags-

problemen

Negatief zelfbeeld

Rouw-

verwerking

Eetproblemen

Doelgroep
 0 tot 18 jaar en hun ouders. Er is bij de jeugdige sprake van een tijdelijke of blijvende psychische stoornis en/of beperking, die maken dat de jeugdige matige tot ernstige beperkingen ervaart en/of bedreigd wordt in zijn ontwikkeling. Er is sprake van (een vermoeden van) een DSM-stoornis.

Beoogde resultaat
• De jeugdige en zijn of haar ouders en omgeving ervaren een volledig of zover mogelijke vermindering van de ernst van de klachten en symptomen en deze zijn hanteerbaar. Na het behandeltraject weten jeugdige, ouders en andere betrokkenen, als bijvoorbeeld het onderwijs en sportvereniging, adequaat om te gaan met het gedrag van de jeugdige en weten zijn/haar ontwikkeling te stimuleren;
•  Het doel voor het jonge kind is zicht krijgen op en het herstellen of op gang brengen van een vastgelopen of verstoorde ontwikkeling en het versterken van de opvoedingskracht van de ouders en waar nodig de betrokken opvoedprofessional;
• Versterken van het netwerk van de cliënt zodat de cliënt duurzaam wordt ondersteund. De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens nieuwe vaardigheden om hiermee om te gaan;
• Ouders hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van hun kind.

Begeleiding Basis, Regulier en Specialistisch

Sagesse Jeugdhulp biedt begeleiding aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders. De ondersteuning is gericht op jeugdige/ gezinnen met een (ernstig) tekortschietende zelfregie, sociaal- emotionele problematiek, waar sprake is van complexe en/of meervoudige problematiek.

Er wordt systeemgericht gewerkt op alle leefgebieden. De ondersteuning richt zich op:
• Het aanbrengen of behouden van regie en structuur
• Het aanleren of behouden van vaardigheden in het dagelijks leven (meehelpen)
• Het stabiliseren van een ernstig ontregelde thuissituatie

Beoogde resultaten
De opvoed- en opgroeisituatie is gestabiliseerd of verbeterd;
De gedragsproblemen zijn verminderd;
De jeugdige functioneert en ontwikkelt zich zo leeftijdsadequaat als mogelijk;
De ontwikkeling van de jeugdige is zo veel als mogelijk gestimuleerd;
Jeugdigen/ouders/(pleeg)gezin weten in het dagelijks leven om te gaan met een specifieke gedragsstoornis en/of beperking;
Dreiging van terugval wordt tijdig gesignaleerd en waar mogelijk met gerichte inzet zo veel mogelijk voorkomen;
Jeugdige kan thuis blijven wonen;
De zelfredzaamheid van jeugdigen en (pleeg) gezinnen is zoveel als mogelijk vergroot;
• Het netwerk om het gezin is zodanig versterkt dat zij zonder professionele jeugdhulp verder kunnen;
•  De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens nieuwe vaardigheden om hiermee om te gaan;
Ouders hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van hun kind.


Psychodiagnostiek

Het doel van psychodiagnostiek is om te onderzoeken wat de oorzaak is dat een persoon vastloopt op diverse gebieden in het dagelijks leven. Wij verrichten intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen. De onderzoeken worden gedaan daar psychologen en kunnen in het Nederlands of in het (Klassiek) Arabisch, Turks, Engels, Farsi, Pools, Russisch en Oekraïens verricht worden.

Intelligentieonderzoek
Wanneer er een vermoeden bestaat van beperkte intellectuele capaciteiten, kan een intelligentieonderzoek uitkomst bieden. Onderzoek naar het algemeen cognitief functioneren ofwel intelligentie geeft meer duidelijkheid over de achtergrond van de klachten. Op basis van een dergelijk onderzoek kan passende ondersteuning gerealiseerd worden. Wij bieden intelligentieonderzoek bij kinderen en jeugdigen.

Neuropsychologisch onderzoek
Uiteenlopende problemen in het cognitief functioneren van een kind of een adolescent kunnen door middel van een neuropsychologisch onderzoek in kaart gebracht worden. Problemen in het cognitief functioneren kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van niet-aangeboren hersenletsel of neurodegeneratieve aandoeningen. Op basis van een neuropsychologisch onderzoek kan het kind/adolescent en diens ouders adviezen krijgen over een eventueel behandeltraject, zoals cognitieve revalidatie of psychologische begeleiding.

Persoonlijkheidsonderzoek
Wanneer het niet duidelijk is waar de klachten vandaan komen en welke vorm van ondersteuning het meest geschikt is, kan psychologisch onderzoek helderheid verschaffen. Bij een persoonlijkheidsonderzoek wordt de nadruk gelegd op emotionele en sociale vaardigheden. Het verwerven van inzicht op dit gebied kan het individu, of in het geval van ouders, hun kind, helpen om zichzelf, hun situatie en hun problemen beter te begrijpen, wat hen in staat stelt er effectiever mee om te gaan. Op basis daarvan kan een specifiek advies worden gegeven over mogelijke vervolgstappen en kan er een behandelplan worden opgesteld. Bovendien worden er praktische tips aangereikt om met de ervaren klachten om te gaan, waarbij zowel de sterke als minder sterke kanten van de persoon in kwestie of hun kind worden benut.


Telefoon

010-3130941
Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00
:00

Contact

info@sagessejeugdhulp.nl
aanmeldingen@sagessejeugdhulp.nl


Capelle a/d IJssel

Lylantse plein 1
2908 LH Capelle aan den Ijssel

Zaanstreek

Hijermansstraat 143A
1502DJ Zaandam

Dordrecht

Burgemeester de Raadsingel 49-71
3311 JG Dordrecht